Komercjalizacja technologii

BTM Innovations kompleksowo zarządza procesem zabezpieczenia i przygotowania własności intelektualnej do komercjalizacji – jako element transferu rozwiązań naukowych na rynek. Po nawiązaniu wstępnego kontaktu i zapoznaniu się z technologią BTM przygotowuje podstawową ocenę rynkową projektu, rekomendację jego ścieżki rozwoju oraz wstępną ofertę dalszej współpracy w procesie komercjalizacji. Jako Instytucja Otoczenia Biznesu wiele z tych działań realizujemy nieodpłatnie.

Etapy współpracy

Pierwszy kontakt

BTM nawiązuje współpracę poprzez bezpośredni kontakt z wynalazcami lub poprzez biura transferu technologii działające przy jednostkach naukowych. Podstawą wszelkich działań jest zawarcie umowy partnerstwa oraz umowy o zachowaniu poufności.

Analiza First Look

W trakcie pierwszego spotkania z twórcą, project manager z zespołu transferu technologii zapoznaje się z historią powstania, istotą i potencjałem zgłoszonej technologii, pomysłu. Celem spotkania jest zrozumienie kluczowych wartości wynalazków, a następnie przeprowadzenie wstępnej analizy oceny potencjału własności intelektualnej i potencjału rynkowego.

Analiza Quick Look

W przypadku pozytywnej oceny technologii na etapie analizy First Look, projekt przechodzi do pogłębionej analizy potencjału własności intelektualnej i potencjału rynkowego.
W ramach tego etapu wykonywane są następujące czynności:
• szczegółowa analiza stanu techniki i weryfikacja w bazach patentowych we współpracy z rzecznikami patentowymi;
• ocena potencjału rynkowego i grupy docelowej;
• szczegółowa analiza potrzeb odbiorców;
• analiza konkurencji i alternatywnych rozwiązań;
• weryfikacja trendów i perspektyw rozwoju rynku.

Porozumienie o współpracy

Jeśli strony decydują się na stałą współpracę, BTM angażuje się w dalszy proces budowania wartości projektu. Na tym etapie wykonywane są najbardziej specjalistyczne usługi związane z inżynierią finansową i tworzeniem modeli biznesowych, przygotowaniem procedur rejestracyjnych i certyfikacyjnych, przygotowaniem pełnej strategii zarządzania portfelem IP i komercjalizacji. Kompletowany jest także zespół, którego właściwy dobór stanowi konieczny warunek sukcesu.

Przygotowanie technologii do komercjalizacji

Na tym etapie twórcy oraz project manager BTM, wspierani przez zespół ekspertów BTM, rozwijają technologię do najwyższego poziomu w ramach dostępnych środków, prowadzą zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz przygotowują się do założenia spółki i wyposażenia jej we wszelkie niezbędne aktywa niematerialne i osobowe. W efekcie powstaje kompleksowa oferta inwestorska, stworzenie spółki oraz objęcie albo nabycie przez inwestora udziałów w niej, co umożliwia bezpośrednią komercjalizację gotowej technologii albo – częściej – przystąpienie do jej rozwijania na najwyższych etapach zaawansowania wymagających największego kapitału, prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych, czy uzyskiwania niezbędnych certyfikatów i prowadzenia procedur rejestracyjnych.

Realizacja procesu komercjalizacji

Co wyjątkowe i najbardziej wartościowe w partnerstwie z BTM, to uzyskanie pełnego wsparcia ze strony BTM od momentu pozyskania kapitału do wprowadzenia technologii lub produktu na rynek. BTM finalizuje proces współpracy dopiero w momencie zakończenia procesu komercjalizacji.