BTM partnerem Konferencji Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

4 listopada w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się czwarta z kolei Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), pt. „Nauki ścisłe i techniczne w służbie medycyny”. W tym roku wydarzenie patronatem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbara Kudrycka.

Celem konferencji było omówienie mechanizmów finansowania infrastruktury badawczej oraz projektów B+R, oraz podkreślenie roli interdyscyplinarnych projektów w rozwoju nowych technologii medycznych o wysokim potencjale komercyjnym.

Konferencja otwarta została przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marka Krawczyka oraz JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierza Kurnika. W swoich wystąpieniach Rektorzy podkreślili wagę porozumienia jednostek naukowych w formie konsorcjum CePT i potrzebę dalszego zacieśniania współpracy naukowo – badawczej.

W ramach sesji otwierającej konferencję, po przemówieniach Rektorów oraz Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), głos zabrał Pan Marek Orłowski, inwestor i przedsiębiorca, który w sposób bardzo precyzyjny przedstawił rolę funduszy prywatnych we współfinansowaniu innowacyjnych projektów w biotechnologii i technologiach medycznych realizowanych w jednostkach naukowych.

Zespół BTM Mazowsze odpowiedzialny był za organizację i prowadzenie II i III sesji konferencji. Podczas tej wcześniejszej przeprowadzona została prezentacja projektów innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zastosowaniach biomedycznych z konsorcjum CePT.

Trzecia sesja konferencji natomiast, przeprowadzona w formie dyskusji panelowej, dotyczyła możliwości powstania inkubatora technologii medycznych oraz parku przemysłowo – technologicznego w obrębie Kampusu Ochota. W żywej dyskusji wzięli udział przedstawiciele przemysłu (Adamed, Celon Pharma, Temapharm, BioVectis, MTZ Clinical Research), funduszy (Orenore), samorządu (Dyrektor Biura ds. Funduszy Europejskich M.st. Warszawy oraz przedstawiciel Rady Dzielnicy Ochota) oraz nauki (władze uczelni i naukowcy). Wszyscy wyrazili zdecydowane poparcie inicjatywie rozbudowy Kampusu Ochota o element przemysłowo – technologiczny zarówno w postaci inkubatora jak i parku. Wynikiem zarysowanych przez poszczególne środowiska potrzeb będzie przeprowadzenie szczegółowych analiz możliwości ekspansji technologiczno – przemysłowej w obrębie Kampusu Ochota.

W konferencji udział wzięli m.in. JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk, Prorektor WUM ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, Kanclerz WUM – mgr Małgorzata Kozłowska, JM Rektor Politechniki Warszawskiej – prof. Włodzimierz Kurnik, Prorektor PW ds. Nauki – prof. Tadeusz Kulik, Zastępca Kanclerza PW ds. Rozwoju PW – Pan Mariusz Wielec, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Rozwoju i Polityki Finansowej – prof. Marcin Pałys, Dyrektor NCBiR – prof. Krzysztof Kurzydłowski.