Seminarium wprowadzające do tematyki praw własności intelektualnej i transferu technologii

Seminarium pt.” Introduction to Intellectual Property Rights and Technology Transfer” poprowadzone zostało przez specjalistę w tej tematyce, dr Birgit Kerber, która pełni funkcję Business Development Managera w EMBL Enterprise Management Technology Transfer GmbH, komercyjnym ramieniu Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Dr Kerber opisała proces transferu technologii w środowisku naukowym, zaprezentowała różne typy własności intelektualnej, kryteria niezbędne do przygotowania i złożenia wniosku patentowego oraz omówiła zestaw podstawowych umów zawieranych w kontaktach z przemysłem (MTAs – Material Transfer Agreements, CDAs/NDAs – Confidentiality/Non-Discloser Agreements). W seminarium uczestniczyło 35 osób – przede wszystkim doktorantów i młodych naukowców.

Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach 7PR UE (Możliwości) dla projektu – BIO-IMAGing in research INovation and Education (BIO-IMAGINE), nr kontraktu 264173.